Orgány SASS

RNDr. Roman Vlček, predseda Predstavenstva
Dátum narodenia: 6. 6. 1964
Vzdelanie: UK Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor: Matematika - fyzika
Súčasná pracovná pozícia: Predseda Predstavenstva, zástupca generálneho riaditeľa
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ.spol., a.s.
Kontakt: vlcek@sass-sk.sk
RNDr. Ing. Marián Matušovič PhD., člen Predstavenstva
Dátum narodenia: 30. 11. 1963
Vzdelanie: Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, špecializácia Matematická informatika; Ekonomická Univerzita Bratislava, Obchodná fakulta
Súčasná pracovná pozícia: člen Predstavenstva, 
VÚB Asset management, správ.spol., a.s.
Kontakt: matusovic@sass-sk.sk
Ing. Vladimír Bencz, člen Predstavenstva
Dátum narodenia: 13. 10. 1972
Vzdelanie:

Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska Fakulta, odbor Finančná sústava a peňažníctvo

Súčasná pracovná pozícia: Výkonný riaditeľ, člen Predstavenstva,
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Kontakt: bencz@sass-sk.sk
Mgr. Marek Prokopec
Dátum narodenia: 04.03.1976
Vzdelanie: Fakulta matematiky fyzicky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Súčasná pracovná pozícia: prvý podpredseda predstavenstva
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
Kontakt: prokopec@sass-sk.sk
Jaroslav Pilát
Dátum narodenia: 9.11.1978
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Súčasná pracovná pozícia: generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Kontakt: pilat@sass-sk.sk
Dana Škublová
Dátum narodenia: 5.5.1972
Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Súčasná pracovná pozícia: vedúca organizačnej zložky
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správ. spol.
Kontakt: skublova@sass-sk.sk
Ing.Ivan Znášik, výkonný riaditeľ
Dátum narodenia: 21. 6. 1963
Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Technická kybernetika
Kontakt: znasik@sass-sk.sk

Dizajn a programovanie: Millennium 000