Pravidlá podnikania
Stanovy
Kódex člena SASS
Metodika na klasifikáciu podielových fondov
Pravidlá pre výpočet a prezentáciu výkonnosti fondov
Pravidlá dodávania a zverejňovania údajov o podielových fondoch a majetku v individuálnych portfóliách
Opatrenie NBS o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde