Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2014 historicky najvyššiu hodnotu 9,095 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR znovu na historicky najvyššiu hodnotu 6,249 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 18,8% oproti koncu roku 2013. Najvyšší podiel, (25,8%) pripadá na zmiešané fondy. Takmer 23% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 21,6% dlhopisové fondy, 13,7% realitné fondy a 10,8% tvoria aktíva akciových fondov.

Tieto čísla prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku sú výsledkom pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola aj vyjadrená výraznou dynamikou rastu čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roku 2014. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (462,2 mil. Eur), do dlhopisových fondov (190,4 mil. Eur) a do fondov alternatívnych investícií (58,8 mil. Eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2014 bol 792,1 milióna Eur čo je tretí najlepší ročný výsledok v celej histórii kolektívneho investovania na Slovensku.

Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2014 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 19 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 503 otvorených podielových fondov.

 

/Prezentacia